2024-05-25

Polityka ochrony danych osobowych

rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „FILEO – Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy z Bornem Sulinowie przy ul. Wojska Polskiego 33c/1, 78-449 Borne Sulinowo (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fundacja-fileo.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w pkt 1. lub drogą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a. w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny zawieranej z Administratorem (co dotyczy też przekazywania wpłat pieniężnych przelewem na rachunek bankowy oraz z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej w serwisie internetowym Administratora pod adresem: https://fundacja-fileo.pl obsługiwanej przez operatora płatności internetowych) – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (gdy dokonuje Pani/Pan darowizny w imieniu własnym) albo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (gdy dokonującym darowizny jest inny podmiot w imieniu którego Pani/Pan działa),

b. w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych w zakresie ustalenia i rozliczenia umowy darowizny pod względem wymogów podatkowych oraz na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c. w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi do Administratora zapytaniami, w przypadku wystąpienia problemów z obsługą wpłaty darowizny, w celu potwierdzenia przez Administratora dokonania przez Panią/Pana zlecenia wpłaty kwoty darowizny (podziękowania z tytułu dokonania darowizny), w celu

przechowywania na potrzeby archiwizacyjne, w tym wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, podejmowania obrony przed potencjalnymi lub rzeczywistymi roszczeniami, co stanowi realizację wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d. w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną, jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan odrębną zgodę na ich otrzymywanie na wskazany przez siebie adres e-mail – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

e. w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną, jeśli ich wysyłanie stanowi realizację umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem (np. usługa newslettera) – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

f. w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na komunikacji z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących, jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu informacji na wskazany przez siebie numer telefonu – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

g. w celu prowadzenia innych działań marketingu bezpośredniego (np. wysyłka życzeń drogą poczty tradycyjnej), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. W przypadku dokonania przez Panią/Pana wpłaty kwoty darowizny przelewem na rachunek bankowy Administratora, Administrator przetwarza przekazane przez banki, z którymi zawarł umowy na świadczenie usług bankowych, następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego oraz inne dane zawarte w tytule przelewu.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych, banki, a także dostawcy usług płatniczych w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych. W przypadku dokonywania wpłat pieniężnych z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej w serwisie internetowym Administratora pod adresem: https://fundacja-fileo.pl, Administrator udostępnia operatorowi płatności internetowych tj. PayPal, TPay, Przelewy24 lub PayPro, Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz dane dotyczące samej płatności (np. tytułu płatności, kwoty płatności), w celu realizacji płatności po udostępnieniu danych, między Panią/Panem a operatorem płatności internetowych tj. PayPal, TPay, Przelewy24 lub PayPro zawarcie umowy o transakcję płatniczą, w związku z czym w/w operatorzy płatności internetowych stają się niezależnymi administratorami Pani/Pana danych osobowych.

6. Administrator z własnej inicjatywy nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednakże w związku z korzystaniem przez Administratora z usług niektórych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane przez takie podmioty do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń, a w tym celu należy kontaktować się z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2 powyżej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w zależności od celu przetwarzania:

a. przez czas niezbędny do realizacji umowy darowizny,

b. w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych w zakresie ustalenia i rozliczenia umowy darowizny pod względem wymogów podatkowych i rachunkowych – przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa,

c. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na Administratorze spoczywających,

d. w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących, gdy prowadzenie przez Administratora takich działań wynika z udzielonej przez Panią/Pana zgody – przez czas realizacji przez Administratora takich działań lub do momentu wycofania zgody na realizację tego celu lub do momentu lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,

e. w celach prowadzenia korespondencji, prowadzenia pozostałych działań marketingu bezpośredniego – przez czas realizacji przez Administratora takich działań lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,

f. w celu dochodzenia roszczeń lub podejmowania obrony przed nimi – przez wynikający z przepisów kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń,

g. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – nie dłużej niż przez wynikający z przepisów kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń i przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa powyżej), na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do Administratora w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do Administratora w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania darowizny. Podanie danych jest obligatoryjne w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych w zakresie wymogów podatkowych i rachunkowych, gdy wynika to z przepisów prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.