2023-03-29

ZAKRES PRACY I ZADAŃ

CELE I ZASADY  DZIAŁANIA  FUNDACJI „FILEO”

Celem Fundacji jest:

 • Wszechstronna pomoc osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
 • Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich dziedzinach dotyczących osób pozostających w kryzysie, również osób poszkodowanych przez sekty.
 • Informowanie opinii publicznej o problemach związanych z sytuacją kryzysową w tym przemocy w rodzinach, dysfunkcją i adaptacją oraz tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin i najbliższego środowiska.
 • Edukacja społeczna w tym edukacja grup zawodowych w zakresie problemów związanych z sytuacją kryzysową, dysfunkcją i adaptacją.

Fundacja realizuje swe cele w szczególności przez:

 • Gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy.
 • Udzielanie pomocy merytorycznej, finansowej i rzeczowej.
 • Powołanie i prowadzenie hosteli, domów, mieszkań chronionych, przedszkoli terapeutycznych, klubów dziecięcych.
 • Organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia.
 • Podejmowanie    działań    profilaktycznych,    interwencyjnych,    terapeutycznych   i  edukacyjnych  na  rzecz  osób  i  rodzin  pozostających  w  sytuacjach  kryzysowych   i adaptacyjnych.
 • Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz edukacji dla osób i rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich.
 • Podejmowanie działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka także repatriantów, cudzoziemców, mniejszości  narodowych i uchodźców przebywających na terenie RP oraz osób poszkodowanych przez sekty.
 • Monitorowanie Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem witryn oraz forów internetowych  i portali społecznościowych dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, gdzie może dochodzić  do cyberprzemocy.
 • Utworzenie Biura Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy badającego skalę przemocy w internecie, oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań chroniących szczególnie młodzież przed przemocą w sieci.
 • Podejmowanie akcji charytatywnych na rzecz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.
 • Podejmowanie działań w dziedzinie kultury i edukacji na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, adaptacyjnych.
 • Organizowanie i prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej, mieszkań chronionych, tworzenie grup terapeutycznych, rozwoju osobistego, samopomocy i wsparcia na terenie Polski.
 • Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, władzami lokalnymi, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami.
 • Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy o problemach osób znajdujących się  w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej, jak również wiedzy o zagrożeniach wynikających  z korzystania z Internetu.
 • Organizowanie misji ewangelizacyjnych również za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów tzw. Trzeciego Świata.
 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów m.in. dla:

–           klientów Fundacji,

–           organizacji pozarządowych,

–           pracowników pomocy społecznej,

–           policji,

–           służby zdrowia,

–           grup zawodowych,

–           oraz innych podmiotów.

 • Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży (organizowanie świetlic, przedszkoli, klubów, kolonii, wycieczek i innych form opieki, rekreacji i wypoczynku).
 • Opracowywanie, publikowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych.
 • Organizowanie spotkań o charakterze religijnym w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem głównych celów i założeń powołania Fundacji.

Biuro Monitorowania Zachowań Patologicznych Online  i Cyberprzemocy -Regulamin

 1. Fundacja „FILEO”  bierze czynny udział w wirtualnym życiu społecznym, działając na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwami w sieci, dlatego na podstawie przeprowadzonych badań utworzyła Biuro Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy.
 2. Celem działania Biura jest przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich przejawów przemocy   w Internecie poprzez:

– Monitorowanie skali i zasięgu przemocy w sieci.

– Reagowanie na wszelkie przejawy agresji oraz cyberprzemocy.

– Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży.

-Podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie problematyki występowania przemocy w internecie.

 • Biuro realizuje swoje cele poprzez następujące sposoby działania:

– Gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy.

– Udzielanie pomocy merytorycznej i psychologicznej.

– Podejmowanie działań profilaktycznych, interwencyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych na rzecz osób dotkniętych cyberprzemocą.

– Podejmowanie działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka.

– Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, władzami lokalnymi, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami.

– Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy o problemach osób dotkniętych przemocą w internecie.

– Opracowywanie, publikowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zachowań patologicznych online i cyberprzemocy.

Nadzór nad działalnością Biura Monitorowania Zachowań Patologicznych Online  i Cyberprzemocy prowadzi Zarząd Fundacji.

Biuro jest frontem merytorycznego wsparcia dla osób doznających przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, cyberprzemocy itp

Biuro finansowane jest ze środków (przeznaczonych na cele statutowe) Fundacji FILEO

ANALIZY I PROGNOZY W PERSPEKTYWIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO

SUDAN POŁUDNIOWY

JEMEN

NIGERIA

AFGANISTAN

ETIOPIA

PAKISTAN

 

Darowizna

W przypadku darowizn pieniężnych przekazywanych przelewem tradycyjnym można podać w tytule przelewu sformułowanie: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE.

Umożliwia to odliczenie darowizny od podatku w ramach obowiązujących przepisów.

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: Cele Statutowe

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek do wpłat w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Print Friendly, PDF & Email