STATUT FUNDACJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja nosi nazwę: „FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy
 2. „FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Waldemara Skworcz-Bednarskiego, będącego założycielem  Fundacji w dniu 15 listopada 2017 roku, aktem notarialnym Repertorium A Numer 3299/2017; sporządzonym  w Kancelarii Notarialnej Notariusza Urszuli Styszewskiej w Szczecinku, ul. 1 Maja 2/2A.
 3. Fundator, w myśl określonych celów i założeń Fundacji, deklaruje iż ma ona swoje korzenie  w wartościach chrześcijańskich i biblijnej, ewangelicznej nauce Jezusa Chrystusa.
 4. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji, lecz nie będzie pełnił funkcji  Prezesa .
 5. Fundator ma  dożywotni  decydujący głos członkowski  w sprawie:

               – zmiany statutu Fundacji

               – cesji z inną organizacją

 – zaciągania zobowiązań przekraczających kompetencje jednego uprawnionego członka  Zarządu    

– powołania oraz odwołania Zarządu Fundacji,  jeśli w tym czasie nie pełni  funkcji  Członka Zarządu

– wyboru  Członków oraz Przewodniczącego Rady, jeśli w tym czasie nie pełni  funkcji  Członka Zarządu

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach § 25 ust.4, jeśli w tym czasie nie pełni  funkcji  Członka  Zarządu

 • Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

§2

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o Fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991r. nr 46 poz. 203), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1984r. w sprawie prowadzenia rejestru fundacji (Dz.U. nr 24 z 1984r. poz.139), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873), oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. 2015 poz. 1339) oraz niniejszego statutu.

§3

Fundację powołano na czas nieokreślony.

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Borne Sulinowo.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, zakładów, biur, oddziałów, filii oraz misji  w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery, wewnętrzne certyfikaty  osób godnych zaufania’’ FILEO’’ oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami   i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji, jak również Członkom Zarządu oraz współpracownikom.

§5

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi kopie oraz archiwum wszystkich wydanych pieczęci, sporządzane jako załącznik do stosownej uchwały Zarządu lub Rady.

§6

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Fundacja ze względu na profil swojej prospołecznej działalności może współpracować między innymi w zakresie merytorycznym z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Cyfryzacji.

§7

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonych celach działania.

II.        CELE I ZASADY  DZIAŁANIA  FUNDACJI

§8

Celem Fundacji jest:

 1. Wszechstronna pomoc osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
  1. Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
  1. Pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich dziedzinach dotyczących osób pozostających w kryzysie, również osób poszkodowanych przez sekty.
  1. Informowanie opinii publicznej o problemach związanych z sytuacją kryzysową w tym przemocy w rodzinach, dysfunkcją i adaptacją oraz tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin i najbliższego środowiska.
  1. Edukacja społeczna w tym edukacja grup zawodowych w zakresie problemów związanych z sytuacją kryzysową, dysfunkcją i adaptacją.

§9

 1. Fundacja prowadzi działalność w zakresie sfery zadań publicznych i jest skierowana do ogółu społeczeństwa, w szczególności  do:

–  ofiar przemocy w internecie

–  osób pozostających w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej,

– małoletnich przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zgodnie  z autorskimi założeniami  między kadencyjnego projektu Fundacji Fileo- ” Bezpieczna Sieć” oraz uchwalonym w ramach projektu  działaniem ’’Ośrodki Wychowawcze”

– poszkodowanych przez sekty oraz destrukcyjno-ortodoksyjne ruchy religijne w kraju i za granicą.

 • Misje zagraniczne prowadzi się przy ścisłej współpracy z organami i instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi danego kraju, jak również organami i instytucjami Państwa Polskiego.

§10

Fundacja realizuje swe cele w szczególności przez:

 • Gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy.
 • Udzielanie pomocy merytorycznej, finansowej i rzeczowej.
 • Powołanie i prowadzenie hosteli, domów, mieszkań chronionych, przedszkoli terapeutycznych, klubów dziecięcych.
 • Organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia.
 • Podejmowanie    działań    profilaktycznych,    interwencyjnych,    terapeutycznych   i  edukacyjnych  na  rzecz  osób  i  rodzin  pozostających  w  sytuacjach  kryzysowych   i adaptacyjnych.
 • Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz edukacji dla osób i rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich.
 • Podejmowanie działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka także repatriantów, cudzoziemców, mniejszości  narodowych i uchodźców przebywających na terenie RP oraz osób poszkodowanych przez sekty.
 • Monitorowanie internetu, ze szczególnym uwzględnieniem witryn oraz forów internetowych  i portali społecznościowych dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, gdzie może dochodzić  do cyberprzemocy.
 • Utworzenie Biura Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy badającego skalę przemocy w internecie, oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań chroniących szczególnie młodzież przed przemocą w sieci.
 • Podejmowanie akcji charytatywnych na rzecz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.
 • Podejmowanie działań w dziedzinie kultury i edukacji na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, adaptacyjnych.
 • Organizowanie i prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej, mieszkań chronionych, tworzenie grup terapeutycznych, rozwoju osobistego, samopomocy i wsparcia na terenie Polski.
 • Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, władzami lokalnymi, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami.
 • Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy o problemach osób znajdujących się  w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej, jak również wiedzy o zagrożeniach wynikających  z korzystania z internetu.
 • Organizowanie misji ewangelizacyjnych również za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów tzw. Trzeciego Świata.
 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów m.in. dla:

–           klientów Fundacji,

–           organizacji pozarządowych,

–           pracowników pomocy społecznej,

–           policji,

–           służby zdrowia,

–           grup zawodowych,

–           oraz innych podmiotów.

 • Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży (organizowanie świetlic, przedszkoli, klubów, kolonii, wycieczek i innych form opieki, rekreacji i wypoczynku).
 • Opracowywanie, publikowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych.
 • Organizowanie spotkań o charakterze religijnym w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem głównych celów i założeń powołania Fundacji.

§10a

 1. Fundacja „FILEO”  bierze czynny udział w wirtualnym życiu społecznym, działając na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwami w sieci, dlatego na podstawie przeprowadzonych badań utworzyła Biuro Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy.
 2. Celem działania Biura jest przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich przejawów przemocy   w internecie poprzez:

– Monitorowanie skali i zasięgu przemocy w sieci.

– Reagowanie na wszelkie przejawy agresji oraz cyberprzemocy.

– Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży.

-Podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie problematyki występowania przemocy w internecie.

 • Biuro realizuje swoje cele poprzez następujące sposoby działania:

– Gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy.

– Udzielanie pomocy merytorycznej i psychologicznej.

– Podejmowanie działań profilaktycznych, interwencyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych na rzecz osób dotkniętych cyberprzemocą.

– Podejmowanie działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka.

– Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, władzami lokalnymi, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami.

– Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy o problemach osób dotkniętych przemocą w internecie.

– Opracowywanie, publikowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zachowań patologicznych online i cyberprzemocy.

 • Nadzór nad działalnością Biura Monitorowania Zachowań Patologicznych Online  i Cyberprzemocy prowadzi Zarząd Fundacji.

§11

 1. Wszelkie działania prowadzone przez Fundację mogą mieć formę odpłatną lub nieodpłatną np.   na zasadzie wolontariatu.
 2. Fundacja powołuje funkcje Koordynatora Wolontariatu.
 3. Wolontariusz zaangażowany w działalność Fundacji, jest do tego celu szczegółowo i merytorycznie przygotowany.
 4. Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 5. Niepełnoletni wolontariusze muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych do Koordynatora Wolontariatu.
 6. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach Wolontariatu oraz spotkaniach i szkoleniach.
 7. Wolontariusz Fundacji otrzymuje legitymację informującą o zakresie jego pracy oraz obowiązków.
 8. Wszelkie działania Wolontariatu opiniuje i zatwierdza Dyrektor Fundacji, lub w razie nieobecności  Zarząd  Fundacji.
 9. Regulamin Wolontariatu zatwierdza Zarząd.

§12

Dotacje, darowizny, spadki i zapisy zostają przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb statutowych  Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§13

Początkowy majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

§14

Dochodami Fundacji są:

 1. Fundusze pieniężne i środki rzeczowe pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymywanych zarówno z terenu Polski jak i zza granicy,
 2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. Odsetki bankowe od lokaty kapitału w banku,
 4. Majątek ruchomy i nieruchomości.

§15

Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§16

 1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.
 2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 5. Dochody z odpłatnej działalności Fundacji są przeznaczone wyłącznie na działalność statutową oraz pokrycie kosztów utrzymania Fundacji.

§17

Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§18

Fundacja nie przekazuje swojego majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§19

Fundacja nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§20

Fundacja nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

IV. ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 21

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Nadzorcza Fundacji

§ 22

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią  kadencję.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba pozbawiona praw publicznych, skazana prawomocnym wyrokiem za zbrodnie przeciwko życiu, zbrodnie przeciwko środkom płatniczym, przestępstwa skarbowe.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu oraz w związku z punktem 2 § 22 Statutu Fundacji.
 5. Zebrania Zarządu odbywają się raz na kwartał, a w razie potrzeby częściej.
 6. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada jednomyślnie.
 7. Prezes Zarządu może pełnić swoją funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
 8. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 9. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie.
 10. O wysokości wynagrodzenia członków Zarządu decyduje Rada Fundacji jednomyślnie.
 11. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin wewnętrzny Fundacji.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

– uchwalanie rocznych planów finansowych,

– uchwalanie regulaminów,

– podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

– podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

– przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników – Dyrektorów do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 24

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Fundacji lub (o ile zaistnieje taka konieczność) powołany do pełnienia tych czynności Dyrektor Fundacji.
 2. Powołanie, zadania i formę pracy Dyrektora Fundacji, określa się odrębną uchwałą Zarządu.
 3. Dla celów sprawnego koordynowania prac informatycznych w Biurze Monitorowania Zachowań   Patologicznych Online i Cyberprzemocy, powołany zostanie Dyrektor Techniczny Fundacji, zadania i formę pracy Dyrektora Technicznego Fundacji, określa się odrębną uchwałą Zarządu.
 4. Funkcje Dyrektorów Fundacji obejmują osoby z Certyfikatem Osoby Zaufanej Fundacji, co szczegółowo określa regulamin .
 5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
 6. Biuro Fundacji oraz Biuro Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy podporządkowane są  uchwałom Zarządu  Fundacji.

§ 25

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje  Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada jednomyślnie.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie któregokolwiek  z członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
 4. W  przypadku :

–  nagłego zagrożenia bezpieczeństwa finansów Fundacji,

–  nagłej  niemożności spłaty zaciągniętych zobowiązań względem zewnętrznych podmiotów,

–  działań na szkodę Fundacji  wynikających z niedostatecznego nadzoru,

–  sabotażu  lub zaistnienia  okoliczności wskazujących na wypowiedzenie Członkostwa w Radzie, Fundator posiada  dożywotni  decyzyjny  głos co do składu, kadencji oraz zasadności  odwołania  Członka lub Członków Rady.

 • Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i  przewodniczy zebraniom Rady.
 • Członkowie Rady Fundacji:

– nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji   w związku małżeńskim,

– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 26

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub ma zastosowanie § 25 pkt. 3 Statutu Fundacji.
 3. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 27

Do zadań Rady należy w szczególności:

– Nadzór nad działalnością Fundacji.

– Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

– Powoływanie  Prezesa i Członków Zarządu.

– W porozumieniu z Fundatorem odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu – w związku z  § 22 pkt.2

– Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

– Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.

– Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, zgodnie z zapisami Statutu.

§ 28

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (i) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo (i) na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 29

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji , w porozumieniu z Fundatorem lub jego Pełnomocnikiem – tylko i wyłącznie w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora, jego Pełnomocnika lub Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu fundacji oraz Statutem.

§31

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 grudnia sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§32

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy w Koszalinie.

Fileo-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy