Iran Shadow Church

Dr Linda Burkle

Iran jest krajem rządzonym i zdominowanym przez islam, który reguluje i przenika każdy aspekt życia politycznego, społecznego i religijnego. Zgodnie z konstytucją Iranu kraj ten jest Islamską Republiką, a oficjalną religią państwową jest Twelver Ja’afari Sia Islam . [1] Jako takie, wszystkie prawa oparte są na „kryteriach islamskich” i prawie szariatu, które uważa się za natchnione przez Boga.

Konstytucja stanowi, że „obywatele będą cieszyć się prawami ludzkimi, politycznymi, gospodarczymi i innymi zgodnie z islamskimi kryteriami”. [2] W ramach tych kryteriów chrześcijanie, Żydzi i Zoroastrianin – z wyłączeniem konwertytów z islamu – są oficjalnie uznani i mają prawo czcić i gromadzić się. Zabrania się im jednak prozelityzowania, a także wykazywania moharebeh (wrogości wobec Boga) i sabbalnabi (obrażanie Proroka), jak skodyfikowano w Prawach Apostatów , unikalnej cechy prawa szariatu, która jest odrębna od irańskiego kodeksu karnego. [3] Jeden artykuł 222 ministerstw odnotowuje, co następuje:

„Shari’a to struktura prawna skodyfikowanych i szczegółowych zasad, które są wszechobecne w życiu każdego muzułmanina, od spraw rodzinnych po normy behawioralne po politykę i ekonomię. Analogicznie do innych systemów politycznych, łamanie prawa szariatu ma określony zestaw kar związanych ze stopniem przestępstwa. Dodatkowo, prawo szariatu określa pewne szczególne przestępstwa uważane za popełnione przeciwko Allahowi i jego prawom (Hudud, liczba pojedyncza Hadd), a zatem podlegają odrębnej kategorii prawa karnego, ponieważ są one ustanowione przez Boga i dlatego obowiązkowe. To właśnie z tej kategorii apostazja, zdefiniowana jako religijna dezaprobata, w której człowiek wyrzeka się swoich przekonań religijnych, ponosi karę śmierci określoną przez Boga ”. [4]

Paradoksalnie, pomimo tak uciążliwych warunków i groźby śmierci, chrześcijaństwo jest podobno najszybciej rozwijającą się religią w Iranie, ze średnią roczną stopą 5,2%. [5] Badanie z 2015 r. Szacuje, że w Iranie mieszka od 100 000 do 500 000 protestanckich wierzących chrześcijan wywodzących się z muzułmanów, z których większość to chrześcijanie ewangeliczni. [6] Ponadto chrześcijaństwo rośnie w Iranie szybciej niż w jakimkolwiek innym kraju. [7] Jednak wzrost ten zachodzi pomimo ryzyka śmierci w celu konwersji, co skłania do eksploracji warunków służących jako inkubator dla takiego wzrostu.

Jedno ministerstwo działające w Iranie, Iran Alive , sugeruje, że wzrost jest produktem ubocznym rozpaczy i beznadziejności doświadczanej w surowym systemie islamskim. [8] Ministerstwo twierdziło, że islam niszczy rodziny, a irańscy urzędnicy stwierdzili, że liczba rozwodów gwałtownie rośnie. [9]Ponadto twierdzi, że „zażywanie narkotyków jest jak dotąd najwyższe. Iran zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem używania narkotyków na jednego mieszkańca. Liczba samobójstw gwałtownie rośnie, szczególnie wśród kobiet. Iran jest jedynym krajem na świecie, w którym wskaźnik samobójstw wśród kobiet jest wyższy niż wśród mężczyzn. Koran pozwala mężczyznom na wykorzystywanie i uciskanie kobiet. To kultura korupcji na wszystkich poziomach: politycznym, religijnym, domowym itp. Persowie mieszkający w Iranie mówią, że mieszkają w więzieniu – że Iran jest żywą trumną! ” [10]

Pomimo groźby śmierci, uwięzienia, tortur oraz utraty wsparcia społecznego i środków do życia, coraz większa liczba Irańczyków ryzykuje wszystko, aby znaleźć pokój i nadzieję, którą zapewnia tylko Chrystus. W przeciwieństwie do innych narodów islamskich, często jeden członek rodziny przechodzi na chrześcijaństwo, reszta rodziny podąża za nim. [11]

Według Daltona Thomasa, współzałożyciela Maranatha Fellowship i reżysera serialu dokumentalnego Sheep Among Wolves , prawie żadna irańska kobieta nie osiąga dorosłości bez uciszenia i poważnej traumy spowodowanej ekstremalnym wykorzystywaniem emocjonalnym, fizycznym i seksualnym. [12] Te kobiety znajdują ukojenie i nadzieję w Chrystusie i we wspólnocie wierzących. „Irańskie przebudzenie to szybko odtwarzający się ruch uczniowski, który wyrósł na największy kościół na świecie. Nie posiada żadnych nieruchomości, budynków, centralnego przywództwa i jest prowadzony głównie przez kobiety. ” [13]W filmie kobiety uciekają przed uzależnieniem, przemocą, powtarzającymi się gwałtami i biedą. Każdy z nich podjął decyzję: ich życie bez Chrystusa było pozbawione sensu i nie boją się umrzeć, jeśli będzie to potrzebne dla ich wiary.

Ruch Ucznia, który rozprzestrzenia się w Iranie i innych krajach, jest przede wszystkim ruchem Ducha Świętego. Szybko rośnie, rodzimy i rozmnaża się przez grupy domowe, zwane także grupami badawczymi. Grupy te dzielą się i mnożą wykładniczo, w znacznym stopniu przyczyniając się do eksplozji wiary, która ma dziś miejsce w Iranie. [14]

W obliczu takich ruchów rząd irański zareagował rosnącym uciskiem i prześladowaniami mniejszości religijnych. W 2020 r. Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej po raz kolejny wyznaczyła Iran jako „kraj szczególnej troski” w oparciu o wzrost liczby trwających, systematycznych i rażących naruszeń praw człowieka mniejszości religijnych. [15] Kościoły zostały zamknięte, a pastorzy i inni przywódcy kościelni zostali aresztowani i osądzeni bez prawa, często także uwięzieni. Niektórzy zginęli w areszcie.

Organizacje praw człowieka, takie jak Amnesty International, podkreślają przykłady tortur, przymusowych zeznań i odmowy dostępu do radcy prawnego. Jak donosi irański więzienny atlas, opracowany przez amerykańską organizację pozarządową United dla Iranu, co najmniej 272 osób mniejszości religijnych pozostało w więzieniu za wiarę. „Według doniesień mediów i organizacji pozarządowych na początku grudnia rząd aresztował 142 chrześcijan w wielu miastach w ciągu jednego miesiąca, w tym 114 w ciągu tygodnia”. [16]

Organizacja praw człowieka Open Doors plasuje Iran jako dziewiąty najgorszy kraj prześladowań religijnych. Warunki są szczególnie ciężkie dla osób przechodzących na chrześcijaństwo z islamu, którym grozi długie więzienie, tortury, a czasem śmierć za „zbrodnie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”. Sądy ustalają wyjątkowo wysokie kwoty kaucji dla zatrzymanych chrześcijan, a ci, którzy je zbierają, tracą pieniądze, jeśli próbują uciec z kraju. Przywódcy kościołów domowych konwertytów są szczególnie ukierunkowani i takie grupy są zamykane. Wszystkie nabożeństwa i spotkania prowadzone w farsi są zakazane. [17]

Mimo to kościół-cień wciąż rośnie, kwitnąc pośród takich prześladowań. Jak stwierdza Dalton Thomas „Prześladowany kościół w Iranie jest kościołem wytrwałym”. [18]


Dr Burkle wycofała się z Armii Zbawienia na początku 2019 r., Gdzie nadzorowała szereg usług socjalnych w regionie wielonarodowym. Wraz z prokuratorem generalnym Burkle współprzewodniczyła grupie zadaniowej ds. Handlu ludźmi w stanie Nebraska. Dr Burkle uzyskał stopień doktora w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Dr Burkle pracowała z prześladowanymi narodami w wielu krajach, a jej rozprawa koncentrowała się na prześladowaniach religijnych; w szczególności w odniesieniu do Iranu, Iraku, Sudanu, Chin i Birmy (Myanmaru). Dr Burkle mieszka w Omaha w stanie Nebraska. Ma troje dorosłych dzieci i ośmioro wnuków.

Darowizna


Zastrzeżenie: Poglądy i opinie wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko Międzynarodowego koncernu chrześcijańskiego ,Chrześcijańskiej Misji Ewangelicznej”FILEO”, lub któregokolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych.


[1] Konstytucja Islamskiej Republiki Iranu, art. 12

[2] W. Durham i Brett Scharffs, Prawo i religia: perspektywy krajowe, międzynarodowe i porównawcze, (NY, Wolters Klewer, 2019)

[3] https://iranprimer.usip.org/blog/2019/jun/21/us-report-religious-freedom-iran

[4] https://web.archive.org/web/20150402175628/http://www.222ministries.org/iran/iran-today/religion-and-religious-freedom

[5] Tamże.

[6] Johnstone, Patrick; Miller, Duane Alexander (2015). „Wierzący w Chrystusa z tła muzułmańskiego: globalny spis powszechny” . Interdyscyplinarny dziennik badań nad religią . 11: 8. Pobrano 30 października 2015 r.

[7] https://www.prnewswire.com/il/news-releases/faistudios-announces-new-film-sheep-among-wolves-vol-ii-30088 9205.html

[8] Iranaliveministries.org

[9] Tamże.

[10] https://iranaliveministries.org/#theProblem

[11] Tamże.

[12] https://www.prnewswire.com/il/news-releases/faistudios-announces-new-film-sheep-among-wolves-vol-ii-300889205.html

[13] Tamże.

[14] https://www.dmmsfrontiermissions.com/disciple-making-movement-what-defined/

[15] https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Iran_2.pdf

[16] Raport USA na temat wolności wyznania w Iranie / The Iran Primer

[17] https://www.opendooprsusa.org/christian-persecutio/world-watch-list/Iran/

[18] https://www.prnewswire.com/il/news-releases/faistudios-announces-new-film-sheep-among-wolves-vol-ii-300889205.html

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: