Statut

Statut

STATUT FUNDACJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
1. Fundacja nosi nośniki: „FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy
2. „FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy zwana dalej „Fundacja” dostępna przez Waldemara Skworcz-Bednarskiego, w oparciu o założycielską Fundację w dniu 15 listopada 2017 roku, aktem notarialnym Repertorium A Numer 3299/2017;
sporządzony w Kancelarii Notarialnej Notariusza Urszuli Styszewskiej w Szczecinku, ul. 1 Maja 2 / 2A.

3. Fundator, w myśl i założeń Fundacji, deklaracja ma ona swoje korzenie w wartościach chrześcijańskich i biblijnej, ewangelicznej nauce Jezusa Chrystusa.

4. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji, lecz nie będzie pełnił funkcji Prezesa.
5. Fundator ma dożywotni decydujący głos wyboruskiski w sprawie: – zmiany statutu Fundacji – cesji z inną organizacją – zaciągania zobowiązań przekraczających kompetencje jednego z tych zarządzanych organów – naciskania i grudzień 1999 r. – w szczególnie uzasadnionych przypadkach
§ 25 ust. 4, jeżeli w tym czasie nie są pełni funkcje Członkostwo zarządu
6. Fundacja posiada osobowość prawniczą i działa poprzez zastosowanie w statucie organów.

§2
Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r.
o Fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991r. nr 46 poz. 203), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1984r. w sprawie postępowania w sprawie fundacji (Dz.U. nr 24 z 1984r. poz.139), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873) oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. 2015 poz. 1339) oraz objętych statutu.
§3 Fundacja ponownegoano na czas nieokreślony.
§4 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Borne Sulinowo. 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, usług, biur, oddziałów, filii oraz zakresu w kraju i za granicą. 4. Fundacja może ustanawiać zaznaczaki, medale honorowe, ordery, wewnętrzne certyfikaty dla osób godnych zaufania §5 1. Fundacja używa pieczaków z napisem Wskazującym jej zastosowania i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji. 2. Fundacja przedstawia kopie oraz archiwum wszystkich wydanych pieczęci, sporządza się jako załącznik do stosownej uchwały Zarządu lub Rady. §6 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 2. Fundacja ze względu na profil swojej prospołecznej działalności może współpracować między innymi w zakresie merytorycznym z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Cyfryzacji. §7 Fundacja może być członkiem grupy i organizacji o zbliżonych strategiach. II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI §8 Celem Fundacji jest: 1. Wszechstronna pomoc w zakresie pozostawania w sytuacji kryzysowej w tym doświadczonym przypadku w rodzinie. 2. Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 3. Pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich relacjach osób pozostających w odpowiedziach, a także osoby poszkodowane przez sekty. 4. Informowanie opinii publicznej o problemach związanych z sytuacją kryzysową w tym przypadku w rodzinach, dysfunkcji i adaptacji oraz tworzeniu klimatu społecznego, sprzyjające podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin i najbliższego środowiska. 5 Edukacja społeczna w tym edukacja grupy zawodowe w zakresie rozwiązywania problemów związanych z sytuacją kryzysową, dysfunkcją i adaptacją. §9 1. Fundacja korzysta z zakresu zadań służbowych i jest narciarzem społecznym, w zakresie do: – ofiara w Internecie – osoby pozostające w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej, – małoletnich zajmujących się osobami w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zgodnie z autorami powiązanych danych projekt Fundacji Fileo- „Bezpieczna sieć” oraz uchwalonym w ramach projektu działaniem „Ośrodki Wychowawcze” – poszkodowane przez sekty oraz destrukcyjno-ortodoksyjne ruchy religijne w kraju i za granicą. 2. Misje zagraniczne są realizowane przy ścisłej współpracy z organami i instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi dotyczącymi kraju, jak również organami i instytucjami Państwa Polskiego. §10 Fundacja realizuje swoje cele w zakresie przez: • Gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy. • Jednostki pomocy merytorycznej, instytucje finansowe i rzeczowej. • Powołanie i obsługiwanie hosteli, domów, mieszkań chronionych, przedszkoli terapeutycznych, klubów dziecięcych. • Organizowanie i korzystanie z punktów darmowego żywienia. • Podejmowanie działań profilaktycznych, interwencyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych na rzecz osób i rodzin pozostających w sytuacjach kryzysowych i adaptacyjnych. • Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. • Prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz edukacja dla osób i rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich. • Podejmowanie działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka także repatriantów, cudzoziemców, mniejszości narodowych i uchodźców przebywających na terenie RP oraz osób poszkodowanych przez sekty. • Monitorowanie internetu, ze szczególnymi witrynami internetowymi oraz portalami społecznościowymi dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, gdzie może dochodzić do cyberprzemocy. • Utworzenie Biura Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy badające wpływ zmian w internecie, oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań podejmowanych wobec osób młodych przed przemocą w sieci. • Podejmowanie akcji charytatywnych na rzecz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. • Podejmowanie działań w zakresie kultury i edukacji na rzecz rodziny dysfunkcyjnych, włączanie się w sytuacjach kryzysowych, adaptacyjnych. • Organizowanie i zarządzanie Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, bmieszkań chronionych, tworzenie grup terapeutycznych, rozwój społeczny, samopomocy i wsparcie na terenie Polski. • Współpraca z instytucjami pomocy, władzami lokalnymi, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami. • Propagowanie w środkowej masie przekazu wiedzy o problemach osób uczestniczących w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej, jak również wiedzy o zagrożeniach związanych z dostępem z Internetu. • Organizowanie zasięgu ewangelizacyjnych również za granicą, ze szczególnym zasięgiem krajów tzw. Trzeciego Świata. • Prowadzenie szkolenia, warsztatów, konferencji, seminariów m.in. dla: – klientów Fundacji, – organizacji pozarządowych, – pracowników pomocy społecznej, – policji, – usług zdrowotnych, – grup zawodowych, – oraz innych działań. • Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży (organizowanie świetlic, przedszkoli, klubów, kolonii, wycieczek i innych z opieki zdrowotnej, rekreacji i rekreacji). • Opracowywanie, publikowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych, rozszerzenia, reklamy. • Organizowanie spotkań o charakterze religijnym w kraju i za granicą, ze szczególnymi głównymi kategoriami głównymi i założeniami związanymi z Fundacją. §10a 1. Fundacja „FILEO” obejmuje czynny udział w wirtualnym życiu społecznym, działając na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwami w sieci, dlatego na podstawie przeprowadzonych badań utworzonych Biuro Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy. 2. Celem działania Biura jest przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich przejawów przemocy w Internecie poprzez: – Monitorowanie skali i zasięgu działań w sieci. – Reagowanie na wszelkie przejawy agresji oraz cyberprzemocy. – Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. -Podniesienie poziomu opinii w zakresie problemów z wykorzystaniem przemocy w internecie. 3. Biuro realizuje swoje cele poprzez następujące sposoby działania: – Gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy. – Udzielanie pomocy merytorycznej i psychologicznej. – Podejmowanie działań profilaktycznych, interwencyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych na rzecz osób dotkniętych cyberprzemocą. – Podejmowanie działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka. – Współpraca z instytucjami pomocy, władzami lokalnymi, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami. – Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy o problemach osób dotkniętych przemocą w internecie. – Opracowywanie, publikowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych i relacji dotyczących zachowań patologicznych online i cyberprzemocy. 4. Nadzór nad działalnością Biura Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy zarządzania Zarząd Fundacji. §11 1. Wszelkie działania wynikające z Fundacji mogą mieć zastosowanie odpłatnej lub nieobsługiwanej np. na podstawie wolontariatu. 2. Fundacja powołuje funkcje Koordynatora Wolontariatu. 3) Wolontariusz zaangażowany w działalność Fundacji, jest to tego celu szczegółowo określone i merytorycznie przygotowane. 4. Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy. 5. Niepełnoletni wolontariusze udzielają pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych do Koordynatora Wolontariatu. 6. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w praktyach Wolontariatu oraz spotkaniami i szkoleniami. 7. Wolontariusz Fundacji otrzymuje legitymację informacyjną o zakresie jego pracy i zobowiązań. 8. Wszelkie działania Wolontariatu opiniuje i zatwierdza Dyrektor Fundacji, lub w razie nieobecności Zarządu Fundacji. 9. Regulamin Wolontariatu zatwierdza Zarząd. §12 Dotacje, darowizny, spadki i zapisy przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzebnych ustawowych funduszy, należy ich ofiarodawców nie postanowili inaczej. III. MAJĄTEK FUNDACJI §13 Początkowy majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). §14 Dochodami Fundacje są: 1. Fundusze pieniężne i środki rzeczowe związane z działaniami związanymi z dotacją, działaniem, darowizną, spadkami i zapisami otrzymywanymi dostępnymi z terenu Polski jak i strefa graniczna, 2. Dochody ze zbioru wzgórz i imprez zewnętrznych, 3. Odsetki bankowe od lokalizacji w banku, 4. Majątek ruchomy i nieruchomości. §15 Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd. §16 1. Fundacja wykorzystuje działalność nieodpłatną i odpłatną. 2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji ustawowych, czyli na prowadzonej przez siebie działalności społecznej użyteczności w sferze zadań społecznych. 3) Fundacja nie działa w celu dokonania porównania; osiągany dochód przeznaczać będzie na przekazywanie ustawowych. 4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w zakresie umożliwiającym korzystanie z danych, ceny i wyniki, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkach. 5. Dochody z odpłatną działalnością Fundacji są przeznaczone na działalność statutową i obejmują koszty utrzymania Fundacji. §17 Fundacja nie obejmuje pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych, w zależności od pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinności w linii bocznej do drugiego stopnia, są zależne z tytułu przysposobienia, zdrowia lub kurateli, zwanych dalej „podłącznikamiimi”. §18 Fundacja nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich osób, które są najbardziej podobne, w zasadach innych niż w stosunku do osób, których dotyczą, w przypadku ewentualnych przekazanych odpowiedzi §19 Fundacja nie wykorzystuje wartości dodanych lub pracowników oraz ich osób zmieniających się na podstawie innych niż w stosunku do osób, chyba, że do użycia są używane ze statutowego celu organizacji. §20 Fundacja nie zawiera zakupów na ogólnych zasadach lub usługach od usług, w których uczestniczą członkowie jej oferty lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. IV. ORGANIZACJA FUNDACJI § 21 Organami Fundacji są: 1. Zarząd Fundacji 2. Rada Nadzorcza Fundacji § 22 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków pięciu członków rady nadzorczej Rady Fundacji na pięcioletnią kadencję. 2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji nie może być osobą pozbawioną prawa publicznego, skazana prawomocnym wyrokiem za zbrodnie przeciwko życiu, zbrodnie przeciwko środkom płatniczym, przestępstwa skarbowe. 3. Funkcjonowanie zarządu może być w pełni przez więcej niż jedna kadencja. 4. Członkostwo w Zarządzaniu Fundacjami ustaleń w sprawie pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci w zarządzie oraz w związku z obowiązkiem 2 § 22 Statutu Fundacji. 5. Zebrania zarządu odbywają się raz na kwartał, aw razie potrzeby wymagają. 6. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następujące członków zarządu na miejscu osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzeń składu zarządu, powołuje swą ofertę Rady jednomyślnie. 7 Prezes Zarządu może być w pełni świadomy swojej funkcji przez więcej niż jedną kadencję. 8. Zarząd może wybrać ze stosowanego grona jednego lub dwóch wiceprezesów. 9. Członkowie Zarządu Fundacji mogą korzystać z tytułu pełnej funkcji wynagradzania. 10. O wysokości zebranych członków zarządu decyduje Rada Fundacji jednomyślnie. 11. Strukturę organizacyjną i formę działania Zarządu określa Regulamin wewnętrzny Fundacji. § 23 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań zarządu w zakresie: – uchwalanie rocznych sprawozdań finansowych, – uchwalanie regulaminów, – podejmowanie decyzji o funkcjach, które są przekazane do różnych innych form, – podejmowanie decyzji o dostępie do współpracy, zrzeszeń i innych organizacji oraz przyjmowanie darowizn, spadków i subwencja. 3) Zarząd decyzji na spotkaniach, w formie uchwał – zwykłą większą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 4. Zarząd może powoływać pełnomocników – Dyrektorów do kierowania wyodrębnioną sferą rozłożonych do zadań Fundacji. 5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji obejmują dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołania przez Zarząd. 6. Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, podlega przedkładaniu Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni. 7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły obejmujące naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie operacji opracowywania. § 24 1. Czynniki wykonawcze-zarządzające w stosunku do uchwał zarządu pełnych Prezesa Fundacji lub (o ile zaistnieje taka konieczność) przygotowanie do pełnienia tych funkcji Dyrektor Fundacji. 2. Powołanie, zadania i praktyki pracy Dyrektora Fundacji, określa się odrębnie uchwałą Zarządu. 3. Dla potrzeb sprawnego koordynowania prac informatycznych w Biurze Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy, naciskany przez Dyrektora Technicznego Fundacji, zadania i funkcje pracy Dyrektora Technicznego Fundacji, określa się osobno uchwałą Zarządu. 4. Funkcje Dyrektorów Fundacji obejmują osoby z Certyfikaty Osoby Zaufanej Fundacji, co określa regulamin. 5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biur Fundacji. 6. Biuro Fundacji oraz Biuro Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy podporządkowane są uchwałom Zarządu Fundacji. § 25 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków. 2. Członków pierwszej grupy Rady powołuje Fundator. Następujące grupy Rady na miejscu osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzeń grup Rady, powołuje swą ofertę Rady jednomyślnie. 3. W szczególnie uzasadnionym odwołaniu, które mogą dotyczyć wszystkich wniosków Rady mogą wynikać z wyników tajnego głosowania w oparciu o jej ogólne zastosowania. 4. W przypadku: – nagłego zagrożenia bezpieczeństwa finansów Fundacji, – nagłej niemożności spłaty zaciągniętych zobowiązań względem zewnętrznych działań, – działań na szkodę Fundacji stosowane z niedostatecznego zastosowania, – sabotażu lub zaistnienia okoliczności wskazujących na wypowiedzenie Członkostwa w Radzie, Fundator posiada dożywotni decyzyjny głos w sprawie zbierania, kadencji i zasadności 5. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Rady kieruje praktykami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 6. Członkowie Rady Fundacji: – nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, – nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżeniem publicznym lub przestępstwem skarbowym, Fundacje jedynie zwrot uzasadnionych kosztów korzystania w spotkaniach Rady Fundacji. § 26 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. 2. Rada Fundacji decyzji w formie uchwał – zwykłą większą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub ma zastosowanie § 25 pkt. 3 Statutu Fundacji. 3. Rada Fundacji rozprowadza swoje funkcje mogą korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów. 4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin. § 27 Do zadań Rady należy uwzględnić: – Nadzór nad działalnością Fundacji. – Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. – Powoływanie Prezesa i Członków Zarządu. – W porozumieniu z Fundatorem odwoławającym Prezesa i Członków Zarządu – w związku z § 22 pkt 2 – Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich oceny – Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych danych lub bilansu i udzielanie członkostwa członków Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, gdy ich zatrudnienie jest zależne od zależnych Regulaminu. – Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, zgodnie z zapisami Statutu. § 28 Zmian statutu Fundacji budżetu Rady Fundacji (i) z komitetem po uprzednim uprzedzeniu zasięgnięcia opinii Zarządu Fundacji albo (i) na wniosek zarządu. Rada Fundacji Zmiany Statutu Uchwałą Podjętą Absolutną Uwzględnioną Absolutną Głosą Przy Obecności Co najmniej 3/4 Rady Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą być uwzględnione w akcie założycielskim. § 29 1. Rada Fundacji rejestracji uchwałę o likwidacji Fundacji, w porozumieniu z Fundatorem lub jego Pełnomocnikiem – tylko i w razie potrzeby, dla pokrywającej fundusze objęte ograniczeniami lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątkowych Fundacji. 2. Potrzebna Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidacji Fundacji zarządzania Zarząd. 3. Konieczne są środki finansowe, które są przekazywane przez inne instytucje, wskazane przez Fundatora, jego Pełnomocnika lub Rady Fundacji, organizacje pożytku publicznego działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są statutowe zbliżone są do Fundacji. V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE §30 Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może obejmować się inną formą finansowania, a także warunkami stosowanymi w umowie obu funduszy oraz Statutem. §31 Fundacja obejmuje zakres usług ministrowi corocznie do dnia 31 grudnia sprawozdanie z działalności za rok ubiegły. §32 Statut dostępny w życie z dniem zatwierdzenia zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy w Koszalinie.
W pobliżu